Trip 18: The Central Area
(August 4-15, 2012)

Read more about this trip.

Click on each image to see the postcard with full caption.

184: Library at Guiyuan Temple, Wuhan, Hubei
185: Hongshan Pagoda, Baotong Temple, Wuhan, Hubei
186: Discarded Arhats, Yuquan Temple, Dangyang, Hubei
187: Fifth Patriarch's Stupa, Wuzu Temple, Huangmei, Hubei
188: Stone Boat, Nengren Temple, Jiujiang, Jiangxi
189: Amitabha Buddha, Donglin Temple, Jiujiang, Jiangxi
190: Courtyard, Youmin Temple, Nanchang, Jiangxi
191: Xuyun Memorial, Zhenru Temple, Yongxiu (Jiujiang), Jiangxi
192: Stone Lion, Jingju Temple, Ji'an, Jiangxi
193: Thousand-Armed Guanyin, Kaifu Temple, Changsha, Hunan
194: Main Gate, Lushan Temple, Changsha, Hunan
195: Relief with Arhats, Shangfeng Temple, Nanyue, Hunan
196: Jade Buddhas, Nantai Temple, Nanyue, Hunan
197: Manly Arhat, Fuyan Temple, Nanyue, Hunan
198: 500: Arhat Plaques, Zhusheng Temple, Nanyue, Hunan    ←Previous Trip Album Back to Main Guide Page Next Trip Album →    

Last Updated September 5, 2019

No comments:

Post a Comment